wróć strona główna
           

TAJEMNICE RADOSNE

Tajemnica Zwiastowania Łk 1,26-38

Maryja na wezwanie Boga odpowiedziała: tak, niech się wypełni Twój plan. W pełni zaufała Bożej obietnicy. Boże zwiastowanie trwa aż po nasze czasy. Dokonuje się na różnych drogach i w różnym czasie. Modlitwa, rozważanie Słowa Bożego i wyciszenie sprzyja odczytaniu planów Bożych i pozytywnej naszej odpowiedzi.

Jan Paweł II naucza: "Człowiek jest wezwany do obcowania z Bogiem, do przyjaźni. Bóg chce być z nim blisko, chce go uczynić powiernikiem swoich planów, chce go uczynić uczestnikiem swojego życia, chce go uszczęśliwić sobą".

Módlmy się o łaskę rozeznania woli Bożej i dar ochotnego serca do jej wypełnienia w każdym czasie i miejscu.

Inne teksty biblijne do rozważenia: Dz 8,26-40; Rz 1,1-7; Ga 1,6-11; Ef 3,8-11; Hbr 1,1-4

Tajemnica Nawiedzenia Łk 1, 39-45
 
Maryja niosąc pod sercem Jezusa nawiedziła Elżbietę. To wydarzenie trwa aż po dzień dzisiejszy. Chrystus nawiedza nas w swoim Słowie, w łasce sakramentalnej, a zwłaszcza w darze Eucharystii. Przybywa do nas w drugim człowieku, zwłaszcza potrzebującym. Owocem nawiedzenia w Ain Karim był wspaniały hymn dziękczynienia i optymizmu: Magnificat. Każde dobro rodzi radość i nadzieję.

Jan Paweł II naucza: "Człowiek tylko o tyle może być sprawiedliwy względem Boga Stwórcy, o ile miłuje bliźnich".

Módlmy się o otwartość serca na potrzeby bliźnich, zwłaszcza na największą biedę jaką jest utrata Boga, a przez to sensu życia.

Inne teksty biblijne do rozważenia: Dz 9,1-20; Dz 12,1-11; Dz 16,9-10; Dz 19,23-28; Dz 28,17-24.30-31

Tajemnica Narodzenia Łk 2,1-14

Maryja porodziła Jezusa w ubóstwie Betlejem. To przełomowe wydarzenie w dziejach ludzkości. Jezus Chrystus odtąd będzie doświadczał ludzkiego losu we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Bóg, który jest Miłością, stał się jednym z nas, aby człowiek stał się mieszkaniem Boga. Tajemnica ta pozwala nam w pełni odkryć naszą ludzką i chrześcijańską godność.

Jan Paweł II naucza: "Człowiek potrzebuje Boga, tak jak każe inne stworzenie, po prostu po to, aby żyć".

Módlmy się o trwałą świadomość bliskości Boga i wrażliwość na Jego obecność w bliźnich.

Inne teksty biblijne do rozważenia: Ga 4,4-7; Ef 5,21-33; 1J5,1-6; Rz 8,14-17; 1Tm 2,8-15

Tajemnica Ofiarowania w Świątyni Łk 2,22-40

Maryja ofiarowała Jezusa Ojcu, zgodnie z nakazem Prawa. Wydarzeniu temu towarzyszyła prorocka zapowiedź cierpień Jezusa i Jego Matki. Postawa ofiarnicza wymaga samozaparcia i gotowości poświęcenia. Całe życie i nauczanie Jezusa nieustannie wskazywało na konieczność takiej postawy w życiu Jego uczniów. Taka postawa buduje ewangeliczną wspólnotę w rodzinie, Kościele i społeczeństwie.

Jan Paweł II naucza: "W Ewangelii tak wiele mówi się o pokorze, gdyż prawda którą głosi Ewangelia, w wielu miejscach przerasta człowieka".

Módlmy się o gotowość do ofiary i poświęcenia, zwłaszcza dla wszystkich, którzy sprawują jakąkolwiek władzę w Kościele i społeczeństwie.

Inne teksty biblijne do rozważenia: Rz 12,1-2; 1Kor 11,23-26; Hbr 7,23-28; Hbr 10,1-18; 1J 2,1-5

Tajemnica Odnalezienia Chrystusa Łk 2,41-52
 
Maryja po trudach i niepokojach poszukiwania odnajduje Jezusa rozprawiającego z uczonymi w Piśmie, w świątyni jerozolimskiej. To wydarzenie wyjaśnia istotę misji Jezusa: być w tym co należy do Ojca. To powołanie każdego człowieka. Stworzył nas Bóg dla siebie, dlatego niespokojne jest ludzkie serce dopóki w Nim nie spocznie.

Jan Paweł II naucza: "Nie tylko Bóg jest i będzie sprawiedliwy dla człowieka, człowiek również może być sprawiedliwy lub niesprawiedliwy wobec Boga".

Módlmy się o otwarte oczy serca na znaki obecności Chrystusa w Kościele i świecie.

Inne teksty biblijne do rozważenia: Dz 17, 16-34; Rz 1, 16-23; Flp 3,8-14; Kol 3,1-4; Hbr 11,1-19